06 July 2011

Pelego Ya Kweku Ananse/ The Rebirth of Kweku Ananse

Here is an excerpt of the short story by Kofi Anane Kyeremeh (Ghana) translated into SePedi by Moses Seletisha

ruri sa go makatša ke gore monna yo o tloga a bone ka maahlo a nama gore e tla tshwelatshela yona ya matlorotloro bošegong bja lehono, fela mogale a bona gore bokaone ke gore a iphe lešoka go ya go rema dikeketane, ka ge go be go tonya. mosadi wa gagwe yo mobotsana yoe ka seo sebaka a bego a ithwele, go be gole molaleng gore neng kapa neng a ka sahlelwa ke sesadi, yena o ile go gwelela ka ntšu la gauta a leka go mo kgala - eupša tšeo di ile tša fetošwa ditšiebadimo ke monna wagagwe. Phokgo e ile ya tloga e huna lehuto ya se rate lego tseba gore magadima a gadima goba tšona diphefo di tšutla bokgole bjo bokae, yena o be a gopola gore o dira toka go mosadi wagagwe gore bobedi ba tle ba kgone go gotša mollo gore ba tle ba kgone go ruthela ka ge phišo e be e se gona. Aowa ka go hlokega ga tsebe le tsebo phokgo e ile ya tšea lepaka leo a feditšego metsotso e se mekae a lotša a re go lephatega wa hwetša le benyabenya e ke legadima la mamašianoke. Goya go ile o ile a fegolla le lerumo la gagwe la morodi (sethunya) o ile a sefega legetleng goba wona mphapong wa tsogong la nngele... ya ba gona sebata se gopotše tsela... lešoka mphe batho!

No comments:

Post a Comment

The Hall of Fame